NowościPosiadasz ukraiński dyplom pielęgniarki lub położnej? Uzyskaj pozwolenie na pracę w Polsce


Każdy obywatel Ukrainy, który zamieszkuje w Polsce i posiada dyplom pielęgniarza lub położnej, może uzyskać pozwolenie na pracę w placówkach medycznych w Polsce. Podpowiemy, jak krok po kroku uzyskać pozwolenie.

Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce i chcą pracować w placówkach medycznych, otrzymają taką możliwość. Po spełnieniu szeregu wymogów i wypełnieniu dokumentów Ukraińcy będą mogli pracować w dowolnej placówce medycznej w Polsce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Warunki, które muszą spełnić Ukraińcy

Aby móc pracować w Polsce w zawodzie medycznym, należy:

 • posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany nie w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • być w stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 • wykazać się doskonałą postawą etyczną.

Instrukcja: jak uzyskać zezwolenie na pracę

Przede wszystkim należy wypełnić i złożyć własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według obowiązującego wzoru. Wnioski znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Nie należy przy tym zapominać o wskazaniu adresu do korespondencji, adresu e-mail i numeru telefonu, a także o załączeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku:

 • Dyplom pielęgniarki lub położnej wydany nie w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Legalizacja dyplomów lub ich duplikatów oraz apostille dla dyplomów lub ich duplikatów nie jest wymagana;

Należy pamiętać, że w przypadku Ukraińców, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku, można przedstawić niebudzący wątpliwości odpis dyplomu pielęgniarki lub położnej. W ciągu 6 miesięcy od zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 • Aplikacja z tekstem: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego wniosku oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych”. We wniosku należy obowiązkowo podać nazwisko i imię wnioskodawcy, miejsce i datę złożenia wniosku oraz czytelny podpis.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, które pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Dokument ten może wystawić zarówno polski lekarz, jak i lekarz z Ukrainy.
 • Trzeba też dołączyć dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód osobisty) oraz dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Jak potwierdzić swoją postawę etyczną?

Aby udowodnić Ministerstwu swoją nienaganną postawę etyczną, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o następującej treści: „Świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie jestem karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie umyślnego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, a także oświadczam, że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa w rozumieniu wymogu określonego w par. 5 pkt 1 art. 35a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, mogłoby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce i datę złożenia wniosku oraz czytelny podpis.
 • Dokument potwierdzający niekaralność zawodową oraz spełnianie wymogów postawy etycznej, wydany przez właściwy organ państwa, w którym wykonuje/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej.
 • Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że nie posiadam co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku pielęgniarki lub położnej w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku”.

Jakie są specjalne wymagania dotyczące dokumentów?

Do dokumentów, które obywatele Ukrainy składają ministrowi zdrowia, muszą być dołączone tłumaczenia wszystkich zagranicznych dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Konieczne jest również złożenie oryginałów wszystkich dokumentów. Zamiast oryginałów można złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przedstawiciela strony występującego w charakterze adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego.

Gdzie złożyć lub wysłać wniosek i dokumenty?

Wniosek można wysłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Oryginały dokumentów złożonych wraz z wnioskiem zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny wskazany we wniosku.

Ile kosztuje usługa?

Usługa przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce jest bezpłatna.

Gdzie będę mógł pracować, jeśli otrzymam prawo do wykonywania zawodu?

W przypadku uzyskania zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu, które umożliwia samodzielne wykonywanie zawodu, przez cały okres pracy w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ukrainiec będzie wykonywał zawód pod nadzorem pielęgniarki lub położnej. Prawo to może być przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat bez możliwości jego przedłużenia.

Obywatele Ukrainy, którzy zdobyli doświadczenie, będą mogli pracować w dowolnej placówce medycznej na terytorium RP. Po znalezieniu przez wnioskodawcę pracy, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tej placówce, należy poinformować ministra zdrowia, w której placówce medycznej i jak długo dana osoba będzie pracować. Wiadomość powinna zostać wysłana na adres: m.moszczynska@mz.gov.pl.

 

Źródło: Wprostukraine.eu

 


Aby pierwszym poznać wiadomości z Zachodniej Ukrainy, Polski i z całego świata, dołącz do kanału ZUNR w Telegram.


Udostępnić:

Sondaż

Wojsko Polskie zwyciężyło w Bitwie Warszawskiej dzięki...